ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Al onze offerten en verkopen zijn onderworpen aan onderstaande verkoopsvoorwaarden. Deze worden verondersteld gekend en goedgekeurd te zijn door de koper.
 2. Al onze offerten zijn zonder verbintenis en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. Bij bestelling van een reis voor rekening van derden, zoals een vennootschap, groepering, vereniging, VZW, enz. verbindt de fysische persoon die de bestelling geplaatst heeft zich hoofdelijk en solidair met de vereniging of rechtspersoon voor wie de reis dient uitgevoerd, in betaling van de reissom of eventuele schadevergoedingen. Alsook zal de fysische persoon die de bestelling geplaatst heeft hoofdelijk en ondeelbaar gehouden zijn voor elke schade die door de reizigers aan materiaal van de autocaruitbater wordt aangericht.
 4. Alle klachten betreffende de dienstverlening of verkoop dient schriftelijk binnen de 8 dagen na verzending van de factuur te worden gemeld.
 5. Onze facturen zijn betaalbaar te Waregem netto, ten laatste 30 dagen na factuurdatum. Elke vertraging in betaling brengt een nalatigheidsintrest van 12 % per jaar met zich mee, te rekenen vanaf de vervaldag en dit zonder enige aanmaning of ingebrekestelling. De factuur welke niet betaald is op de vervaldag, wordt ambtshalve verhoogd met 20 % bij wijze van forfaitaire, conventionele en onverminderbare schadevergoeding met een minimum van 50,00 euro.
 6. Wanneer wegens onvoorziene omstandigheden zoals defect of panne, stakingen, ziekte van een chauffeur enz. de reis op de voorziene datum niet kan doorgaan, zal de autocaruitbater tot geen grotere vergoeding kunnen gehouden zijn dan de terugbetaling van het eventueel betaalde voorschot.
 7. Het is verboden te roken aan boord van het voertuig.
 8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de naleving door de passagiers van het Koninklijk Besluit van 15 september 1976 houdende reglement op de politie van personenvervoer per tram, pre-metro, metro, autobus en autocar, zijnde de naleving van geldende veiligheidsvoorschriften en regels van wellevendheid. Zo is het onder andere verboden in het voertuig te spuwen, het te bevuilen, er voedselresten of andere afval in achter te laten, het materiaal te beschadigen,
 9. Wanneer blijkt dat een reiziger zich aan wangedrag schuldig maakt, kan deze onmiddellijk en zonder verhaal uitgesloten worden en alle gevolgen en kosten die daaruit voort vloeien zijn te zijnen laste.
 10. Wanneer blijkt dat een reiziger zich aan wangedrag schuldig maakt, waardoor de bus of bussen niet verder kunnen dan kan M. Delmotte en zoon de integrale kosten van dit oponthoud en zonder verhaal aanrekenen aan die reiziger of de organisatie waartoe deze reiziger behoort.
 11. Klachten tijdens de uitvoering van de vervoerovereenkomst moeten zo snel mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier gemeld worden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. De begunstigde kan zich wenden tot de (vertegenwoordiger van) Delmotte en zoon.
 12. M. Delmotte en zoon kan niet aansprakelijk worden gesteld ingeval van een gedeeltelijke of volledige tekortkoming aan haar verplichtingen, indien dit te wijten is aan overmacht. De opdrachtgever dient de afgesproken prijs te betalen (desgevallend verminderd o.b.v. niet-uitgevoerde prestaties) en kan in dit geval geen aanspraak maken op enige schadevergoeding. Onder “overmacht” dient in dit artikel 9.3 begrepen te worden: iedere niet te voorziene, onvermijdelijke gebeurtenis die buiten de wil van M. Delmotte en zoon om plaatsvindt, die optreedt na de inwerkingtreding van de overeenkomst/offerte en die de gedeeltelijke of gehele vervulling van de verplichtingen van M. Delmotte en zoon onder de overeenkomst verhindert. Zo kan bij bepaalde omstandigheden (o.a. onvoorzienbare technische problemen, stakingen, slechte weersomstandigheden, verkeersongevallen en files) de duur van het busvervoer uitlopen waardoor andere afspraken geen doorgang kunnen vinden.
 13. Bagage, handbagage & vervoerde goederen
  1. M. Delmotte en zoon is aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van de bagages, gedeponeerd in de kofferruimte van het voertuig. Volgende bagages, zelfs indien aanwezig in de kofferruimte, zullen echter nooit door M. Delmotte en zoon vergoed worden: waardepapieren, munten, juwelen, verzamelingen, draagbare Pc’s, tablets en gsm-toestellen. Voor foto- en filmtoestellen is het verzekerd bedrag sowieso beperkt tot 750 euro per toestel.
  2. M. Delmotte en zoon is aansprakelijk in geval van schade, verlies of diefstal van de vervoerde goederen in de aanhangwagen (o.a. muziekinstrumenten, fietsen, rolstoelen, ski’s, …) op voorwaarde dat deze afdoend verpakt zijn. Voor muziekinstrumenten is een harde koffer verplicht. Volgende bagages, zelfs indien aanwezig in de aanhangwagen, zullen echter nooit door De Reisvogel vergoed worden: edele metalen, kleinoden, echte of cultuurparels, edelstenen, juwelen, waardepapieren, kunstvoorwerpen, antiquiteiten of verzamelingen en levende dieren en planten.
   In geval van diefstal van fietsen uit de aanhangwagen, of bij kleine lakbeschadigingen aan fietsen (krassen) draagt M. Delmotte en zoon geen enkele aansprakelijkheid.
  3. M. Delmotte en zoon is niet aansprakelijkheid in geval van schade, verlies of diefstal van handbagages. Deze blijven onderworpen aan de volledige verantwoordelijkheid van de passagier/opdrachtgever.
  4. In geval van verloren, gestolen of beschadigde bagages, is de opdrachtgever/passagier ertoe gehouden, op straffe van verval van zijn vergoedingsrecht, zijn klacht te formuleren, per aangetekende brief, aan M. Delmotte en zoon, ten laatste binnen de 15 kalenderdagen na de datum van aankomst of van terugkomst. Klachten geven geen aanleiding tot opschorting van enige betalingsverplichting.
  5. De chauffeur behoudt zich het recht voor, onder gezag van M. Delmotte en zoon, de bagages te weigeren waarvan het gewicht, de grootte of de aard niet overeenkomen met de bepalingen van de offerte/overeenkomst, alsook die gevaarlijk bevonden worden voor de veiligheid van het vervoer.
 1. De algemene voorwaarden van de koper kunnen in geen geval de overhand hebben op de bovenvermelde.
 2. De eventuele geschillen is enkel de rechtbank te Kortrijk bevoegd.
 3. Op elke overeenkomst tussen onszelf en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing.

 

WETTELIJKE BORGTOCHT

Een wettelijke borgtocht ten bedrage van vijf en twintig duizend euro (25.000,00 euro) dekt onze beroepsverbintenissen onder de door het Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2007 tot uitvoering van het decreet van 2 maart 2007 houdende het statuut van de reisbureaus, gestelde voorwaarden. De borgtocht mag worden aangewend na verzending bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan Toerisme Vlaanderen – Keizerlaan 7 – 1000 Brussel,